Với giá trị nào của m thì phương trình log3 2x – (m + 2)log3 x + 3m – 1 có 2 nghiệm x1, x2

Câu hỏi:

Với giá trị nào của m thì phương trình (log _3^2x – left( {m + 2} right).{log _3}x + 3m – 1) có 2 nghiệm ({x_1},,{x_2}) thỏa mãn ({x_1}{x_2} = 27)?

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án A

Phương pháp:

Đặt ({log _3}x = t). Đưa phương trình về dạng phương trình bậc hai ẩn t.

Áp dụng hệ thức Vi-et của phương trình bậc hai.

Cách giải:

Đặt ({log _3}x = t). Khi đó phương trình trở thành: ({t^2} – left( {m + 2} right)t + 3m – 1 = 0,,left( 2 right))

Phương trình (1) có 2 nghiệm ({x_1};,{x_2}) thỏa mãn ({x_1}.{x_2} = 27) thì phương trình (2) có 2 nghiệm ({t_1},,{t_2}) thỏa mãn ({t_1} + {t_2} = {log _3}{x_1} + {log _3}{x_2} = {log _3}left( {{x_1}{x_2}} right) = {log _3}27 = 3)

( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}Delta > 0\S = 3end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{left( {m + 2} right)^2} – 4left( {3m – 1} right) > 0\m + 2 = 3end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}{m^2} – 8m + 8 > 0\m = 1end{array} right. Leftrightarrow m = 1)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Với giá trị nào của m thì phương trình log3 2x – (m + 2)log3 x + 3m – 1 có 2 nghiệm x1, x2 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button