Viết chương trình xóa hết chữ số trong xâu

Câu hỏi:

Viết chương trình xóa hết chữ số trong xâu?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết chương trình xóa hết chữ số trong xâu


Program Xoa_chu_so;

Uses crt;

Var i: integer;

S: string;

Begin

Clrscr;            

Write(‘Nhap xau S: ‘); Readln(S);            

For i:=length(S) downto 1 do            

If S[i] in [‘0’..’9’] then            

Delete(S,i,1);            

Writeln(‘Xau sau khi xoa: ‘,S);

End.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết chương trình xóa hết chữ số trong xâu của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button