Viết chương trình tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số a và b với a,b được nhập từ bàn phím

Câu hỏi:

Viết chương trình tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số a và b với a,b được nhập từ bàn phím

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số a và b với a,b được nhập từ bàn phím


Program Tong_hieu_tich_thuong;

uses crt;

var tong,hieu,tich,thuong: real;

a,b: integer;

begin

clrscr;

write(‘nhap so a=”); readln(a);

write(“nhap so b =’); readln(b);

tong:=a+b;

hieu:=a-b;

tich:=a*b;

thuong:=a div b;

writeln(‘tong cua 2 so a va b =’ ,tong);

writeln(‘hieu cua 2 so a va b =’ , hieu );

writeln(‘tich cua 2 so a va b =’,tich);

writeln(‘thuong cua 2 so a va b =’ ,thuong);

readln;

end.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết chương trình tính tổng, hiệu, tích, thương của 2 số a và b với a,b được nhập từ bàn phím của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button