Viết chương trình pascal nhập n số nguyên từ bàn phím. Thực hiện Xuất ra màn

Câu hỏi:

Viết chương trình pascal nhập n số nguyên từ bàn phím. Thực hiện

+ Xuất ra màn hình các số vừa nhập

Bạn đang xem: Viết chương trình pascal nhập n số nguyên từ bàn phím. Thực hiện Xuất ra màn

+Tính tổng các số vừa nhập và xét xem tổng đó có phải là số nguyên tố không ?

Xem lời giải


Trả lời:


uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

i,n,t,kt,j:integer;

begin

clrscr;

write(‘Nhap n=’); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write(‘A[‘,i,’]=’); readln(a[i]);

end;

writeln(‘Cac so vua nhap la: ‘);

for i:=1 to n do

write(a[i]:4);

writeln;

t:=0;

for i:=1 to n do

t:=t+a[i];

writeln(‘Tong cua day so la: ‘,t);

kt:=0;

for j:=2 to trunc(sqrt(t)) do

if t mod j=0 then

    begin

kt:=1;

break;

end;

if kt=0 then writeln(t,’ la so nguyen to’)

else writeln(t,’ khong la so nguyen to’);

readln;

end.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết chương trình pascal nhập n số nguyên từ bàn phím. Thực hiện Xuất ra màn của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button