Viết chương trình nhập Viết chương trình nhập mảng a gồm n số nguyên

Câu hỏi:

Viết chương trình nhập Viết chương trình nhập mảng a gồm n số nguyên (n <= 100. Tính và đưa ra màn hình tổng các số chia hết cho số nguyên k).

Xem lời giải


Trả lời:


uses crt;

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập Viết chương trình nhập mảng a gồm n số nguyên

var a:array[1..100]of integer;

i,n,k,t:integer;

begin

clrscr;

write(‘Nhap n=’); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write(‘A[‘,i,’]=’); readln(a[i]);

end;

write(‘Nhap so k=’); readln(k);

t:=0;

for i:=1 to n do 

  if a[i] mod k=0 then t:=t+a[i];

writeln(‘Tong cac so chia het cho ‘,k,’ la: ‘,t);

readln;

end.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết chương trình nhập Viết chương trình nhập mảng a gồm n số nguyên của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button