Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự . Sau đó in chuỗi ra màn hình với

Câu hỏi:

Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự . Sau đó in chuỗi ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ thường, các ký tự cuối của từ trong chuỗi sang chữ hoa.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự . Sau đó in chuỗi ra màn hình với


Program CHUOI_CHU_THUONG;

Uses Crt;

Var i,l:integer;

      st:string[50];

Begin

      Clrscr;

      Writeln(‘DOI CHUOI SANG CHUOI CHU THUONG’);

      Writeln(‘——————————————————‘);

      Write(‘Nhap chuoi ky tu: ‘); Readln(st);

      For i:=1 to length(st) do

      If (st[i]>=’A’) and (st[i]<='Z') then

          st[i]:= chr(ord(st[i])+32);

      Writeln;

      Writeln(‘Chuoi doi thanh chu thuong la : ‘);

      Writeln(st);

      Writeln; l:=length(st);

        st[l]:=upcase(st[l]);

       For i:=l downto 2 do

             If st[i]=’ ‘ then st[i-1]:=upcase(st[i-1]);

            Writeln(‘Chuoi cac ky tu cuoi cua tu la ky tu hoa: ‘);

            Writeln(st);

       Readln;

End.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết chương trình nhập vào một chuỗi ký tự . Sau đó in chuỗi ra màn hình với của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button