Viết chương trình nhập vào họ tên của một người. Sau đó in chuỗi họ tên ra màn hình

Câu hỏi:

Viết chương trình nhập vào họ tên của một người. Sau đó in chuỗi họ tên ra màn hình với các ký tự đầu đổi thành chữ hoa, toàn bộ chuỗi họ và tên đổi thành chữ hoa.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào họ tên của một người. Sau đó in chuỗi họ tên ra màn hình


Program DOI_CHUOI_CHU_HOA;

Uses Crt;

Var i:integer;st:string;

Begin

     Clrscr;

     Writeln(‘DOI CHUOI SANG CHUOI HOA’);

     Writeln(‘————————————–‘);

     Write(‘Nhap ho ten:’);readln(st);

     st[1]:=upcase(st[1]);

     For i:=1 to length(St) do

     If st[i]=’ ‘ then st[i+1]:=upcase(st[i+1]);

          Writeln(‘Ho ten sau khi doi lan 1 la: ‘,st);

     For i:=1 to length(St) do

          st[i]:=upcase(st[i]);

     Writeln(‘Ho ten sau khi doi lan 2 la: ‘,st);

      Readln;

End.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết chương trình nhập vào họ tên của một người. Sau đó in chuỗi họ tên ra màn hình của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button