Viết chương trình nhập vào chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật từ bàn phím, in

Câu hỏi:

Viết chương trình nhập vào chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật từ bàn phím, in ra màn hình chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập vào chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật từ bàn phím, in


uses crt;

var dai,rong,cv,dt:real;

begin

clrscr;

write(‘nhap chieu dai:’); readln(dai);

write(‘nhap chieu rong:’); readln(rong);

if (dai>0) and (rong>0) and (dai>=rong) then

begin

cv:=(dai+rong)*2;

dt:=dai*rong;

writeln(‘chu vi hinh chu nhat la: ‘,cv:4:2);

writeln(‘dien tich hinh chu nhat la: ‘,dt:4:2);

end

else writeln(‘vui long nhap lai’);

readln;

end.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết chương trình nhập vào chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật từ bàn phím, in của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button