viết chương trình nhập hai số, đổi giá trị hai số rồi in ra hai số.

Câu hỏi:

viết chương trình nhập hai số, đổi giá trị hai số rồi in ra hai số.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: viết chương trình nhập hai số, đổi giá trị hai số rồi in ra hai số.


program HOAN_VI;

var    a,b,c:integer;

begin

              (‘moi ban nhap so thu nhat: ‘); readln(a);

              (‘moi ban nhap so thu hai: ‘); readln(b);

               c:=a; a:=b; b:=c;

               write(‘ so thu nhat sau khi hoan doi la: ‘,a);

               write(‘ so thu hai sau khi hoan doi la: ‘,b);

               readln;

end.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: viết chương trình nhập hai số, đổi giá trị hai số rồi in ra hai số. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button