Viết chương trình nhập chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật. Tính chu vi, diện tích hình

Câu hỏi:

Viết chương trình nhập chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật. Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật và in ra màn hình.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật. Tính chu vi, diện tích hình


Program Chu_Nhat_Program;

Uses Crt;

Var a,b,s,c: real;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘ TINH DIEN TICH & CHU VI HINH CHU NHAT:’);

Write(‘Nhap chieu dai=’); readln(a);

Write(‘Nhap chieu rong=’);readln(b);

s:=a*b;

c:=(a+b)*2;

Writeln(‘Dien tich hinh chu nhat la:’,s:6:2); Writeln(‘Chu vi hinh chu nhat:’,c:6:2); Readln;

End.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết chương trình nhập chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật. Tính chu vi, diện tích hình của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button