Viết chương trình nhập ba số a, b, c từ bàn phím. Hiển thị kết quả ra màn hình giá trị

Câu hỏi:

Viết chương trình nhập ba số a, b, c từ bàn phím. Hiển thị kết quả ra màn hình giá trị lớn nhất của 3 số đó?

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập ba số a, b, c từ bàn phím. Hiển thị kết quả ra màn hình giá trị


program GT_lon_nhat;

uses crt;

var a, b, c: integer;

begin

write(‘nhap so a=”); readln(a);

write(“nhap so b= ‘); readln(b);

write(‘nhap so c=”); readln(c);

if a>b then write(“gia tri lon nhat la ‘,a) else if b>c then write(‘gia tri lon nhat la ‘,b) else write(‘gia tri lon nhat la ‘,c);

readln;

end.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết chương trình nhập ba số a, b, c từ bàn phím. Hiển thị kết quả ra màn hình giá trị của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button