viết chương trình nhập ba số a, b, c được nhập từ bàn phím. Hiển thị kết quả ra màn

Câu hỏi:

Viết chương trình nhập ba số a, b, c được nhập từ bàn phím. Hiển thị kết quả ra màn hình giá trị lớn nhất.

Xem lời giải


Trả lời:


          uses crt;

Bạn đang xem: viết chương trình nhập ba số a, b, c được nhập từ bàn phím. Hiển thị kết quả ra màn

var a,b,c,ln:integer;

begin

clrscr;

write(‘a=”); readln(a);

write(“b=’); readln(b);

write(‘c=”); readln(c);

ln:=a;

if ln

if ln

writeln(“so lon nhat trong 3 so la: ‘,ln);

readln;

end.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: viết chương trình nhập ba số a, b, c được nhập từ bàn phím. Hiển thị kết quả ra màn của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button