Viết chương trình nhập 1 số nguyên dương n in ra màn hình số nguyên dương chẵn từ

Câu hỏi:

Viết chương trình nhập 1 số nguyên dương n in ra màn hình số nguyên dương chẵn từ 1 đến n.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Viết chương trình nhập 1 số nguyên dương n in ra màn hình số nguyên dương chẵn từ


Program so_nguyen_chan;

uses crt;

var n,i:integer;

begin

writeln(‘Nhap n=’);readln(n);

For i:=1 to n do

If i mod 2 = 0 then writeln(‘Cac so chan nho hon n la: ‘,i);

readln

end.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Viết chương trình nhập 1 số nguyên dương n in ra màn hình số nguyên dương chẵn từ của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button