Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38 m đến 0,76 m. Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10^-34 J.s , tốc độ ánh sáng trong chân không

Câu hỏi:

Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Cho biết: hằng số Plăng h=6,625.1034J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c=3.108m/s1eV=1,6.1019J. Các phôtôn của ánh sáng này có năng lượng nằm trong khoảng

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án B.
ε=hcλ0,38μmλ0,76μmλmin=hcλmax=6,625.1034.3.1080,76.106=2,615.1019J=1,63eVλmax=hcλmin=6,625.1034.3.1080,38.106=5,230.1019J=3,27eV

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Bạn đang xem: Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38 m đến 0,76 m. Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10^-34 J.s , tốc độ ánh sáng trong chân không

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Trong chân không, ánh sáng nhìn thấy có bước sóng nằm trong khoảng từ 0,38 m đến 0,76 m. Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10^-34 J.s , tốc độ ánh sáng trong chân không của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button