Tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100 rồi in kết quả ra màn hình.

Câu hỏi:

Tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100 rồi in kết quả ra màn hình.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100 rồi in kết quả ra màn hình.


Program TinhTongCacSoChanTu1den100_Cach1;

Var i, tong: integer;

BEGIN

    writeln(‘Chuong trinh tinh tong cac so chan trong khoang tu 1 -> 100’);

    readln;

    tong: = 0;

    for i:=1 to 100 do

        if i div 2 = 0 then tong:= tong + i;

   writeln(‘Tong cua cac so chan trong khoang tu 1 -> 100 bang: ‘,tong:4);

    readln;

END.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100 rồi in kết quả ra màn hình. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button