Tính bằng cách thuận tiện (theo mẫu): Mẫu: 35 × 2 × 5 = 35 × (2 × 5)

Câu hỏi:

Tính bằng cách thuận tiện (theo mẫu):

Mẫu: 35 × 2 × 5 = 35 × (2 × 5)

Bạn đang xem: Tính bằng cách thuận tiện (theo mẫu): Mẫu: 35 × 2 × 5 = 35 × (2 × 5)

                           = 35 × 10

                           = 350

25 × 4 × 92 = (25 × 4) × 92

                    = 100 × 92

                    = 9 200

 

a) 216 × 5 × 2

c) 5 × 19 × 2

b) 4 × 76 × 25

d) 125 × 23 × 8

Xem lời giải


Trả lời:


a) 216 × 5 × 2 = 216 × (5 × 2) = 216 × 10 = 2 160

b) 4 × 76 × 25 = (4 × 25) × 76 = 100 × 76 = 7 600

c) 5 × 19 × 2 = (5 × 2) × 19 = 10 × 19 = 190

d) 125 × 23 × 8 = (125 × 8) × 23 = 1 000 × 23 = 23 000

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tính bằng cách thuận tiện (theo mẫu): Mẫu: 35 × 2 × 5 = 35 × (2 × 5) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button