Thực hành truy xuất bảng Quận/Huyện qua liên kết với bảng Tỉnh/Thành phố.

Câu hỏi:

Thực hành truy xuất bảng Quận/Huyện qua liên kết với bảng Tỉnh/Thành phố.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Thực hành truy xuất bảng Quận/Huyện qua liên kết với bảng Tỉnh/Thành phố.


Chúng ta có hai bảng trong cơ sở dữ liệu: “tinhthanhpho” và “quanhuyen”. Bảng “tinhthanhpho” chứa thông tin về các tỉnh/thành phố, bao gồm các trường: “id_tinhthanhpho” (khóa chính), “tentinhthanhpho” (tên tỉnh/thành phố), “quocgia” (quốc gia). Bảng “quanhuyen” chứa thông tin về các quận/huyện, bao gồm các trường: “id_quanhuyen” (khóa chính), “tenquanhuyen” (tên quận/huyện), “id_tinhthanhpho” (khóa ngoại liên kết với “id_tinhthanhpho” trong bảng “tinhthanhpho”).

Để truy xuất thông tin của quận/huyện kèm theo thông tin của tỉnh/thành phố tương ứng, ta có thể sử dụng truy vấn SQL sau:

SELECT qh.tenquanhuyen AS tenQuanHuyen,

       tp.tentinhthanhpho AS tenTinhThanhPho,

       tp.quocgia AS quocGia

FROM quanhuyen qh

JOIN tinhthanhpho tp ON qh.id_tinhthanhpho = tp.id_tinhthanhpho;

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Thực hành truy xuất bảng Quận/Huyện qua liên kết với bảng Tỉnh/Thành phố. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button