Tập nghiệm của phương trình logx + log (x + 9) = 1 là A. T = (0; 9) B. T = {1; -10} C. T = {1}

Câu hỏi:

Tập nghiệm của phương trình (log x + log left( {x + 9} right) = 1)

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án C

Phương pháp:

({log _a}fleft( x right) + {log _a}gleft( x right) = {log _a}left[ {fleft( x right)gleft( x right)} right])

Cách giải:

ĐKXĐ: (left{ begin{array}{l}x > 0\x + 9 > 0end{array} right. Leftrightarrow x > 0)

(log x + log left( {x + 9} right) = 1 Leftrightarrow log left( {xleft( {x + 9} right)} right) = 1 Leftrightarrow xleft( {x + 9} right) = {10^1} Leftrightarrow {x^2} + 9x – 10 = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 1 & left( {tm} right)\x = – 10left( {ktm} right)end{array} right.) Tập nghiệm của phương trình là: (T = left{ 1 right})

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Tập nghiệm của phương trình logx + log (x + 9) = 1 là A. T = (0; 9) B. T = {1; -10} C. T = {1} của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button