Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x^4 – 6x^2 + 8x – 2 tại điểm x0 = 1 là A. y = x

Câu hỏi:

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = {x^4} – 6{x^2} + 8x – 2) tại điểm ({x_0} = 1)

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án B

Phương pháp:

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = fleft( x right)) tại điểm (Mleft( {{x_0};{y_0}} right)) là: (y = f’left( {{x_0}} right).left( {x – {x_0}} right) + {y_0})

Cách giải:

(y = {x^4} – 6{x^2} + 8x – 2 Rightarrow y’ = 4{x^3} – 12x + 8 Rightarrow y’left( 1 right) = 0)

Cho ({x_0} = 1 Rightarrow {y_0} = 1)

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = {x^4} – 6{x^2} + 8x – 2) tại điểm ({x_0} = 1) là:

(y = 0.left( {x – 1} right) + 1 Leftrightarrow y = 1)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x^4 – 6x^2 + 8x – 2 tại điểm x0 = 1 là A. y = x của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button