Lấy danh sách các bản thu âm với đầy đủ các thông tin, idBanthuam, tenBannhac, ten Theloai, tenNhacsi, tenCasi.

Câu hỏi:

Lấy danh sách các bản thu âm với đầy đủ các thông tin, idBanthuam, tenBannhac, ten Theloai, tenNhacsi, tenCasi.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Lấy danh sách các bản thu âm với đầy đủ các thông tin, idBanthuam, tenBannhac, ten Theloai, tenNhacsi, tenCasi.


SELECT bt.idbannhac AS idBanthuam,

       bn.tenbannhac AS tenBannhac,

       tl.tentheloai AS tenTheloai,

       ns.tennhacsi AS tenNhacsi,

       cs.tencasi AS tenCasi

FROM banthuam bt

JOIN bannhac bn ON bt.idbannhac = bn.idbannhac

JOIN nhacsi ns ON bn.idnhacsi = ns.idnhacsi

JOIN casi cs ON bt.idcasi = cs.idcasi

JOIN theloai tl ON bn.idtheloai = tl.idtheloai;

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Tự Luận

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Lấy danh sách các bản thu âm với đầy đủ các thông tin, idBanthuam, tenBannhac, ten Theloai, tenNhacsi, tenCasi. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button