In ra màn hình diện tích và chu vi của hình tròn.

Câu hỏi:

In ra màn hình diện tích và chu vi của hình tròn.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: In ra màn hình diện tích và chu vi của hình tròn.


Program HINHTRON;

Uses Crt;

Var r,dt,cv:real;

Begin

Clrscr;

Writeln(‘TINH DIEN TICH & CHU VI HINH TRON:’);

Writeln(‘——————————————————‘);

Write (‘Nhap ban kinh R=’);

readln(r);

dt:=pi*r*r;

cv:=2*pi*r;

Writeln(‘Dien tich hinh tron la:’,dt:6:2);

Writeln(‘Chu vi hinh tron la:’,cv:6:2);

Readln;

End.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: In ra màn hình diện tích và chu vi của hình tròn. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button