Giao điểm đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 2x – 1/x – 2 là A. I( 2; – 2). B. N( 2; – 1). C. M( – 2;2). D. J( 2;2).

Câu hỏi:

Giao điểm đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số (y = frac{{2x – 1}}{{x – 2}})

Xem lời giải


Trả lời:


Lời giải

Bạn đang xem: Giao điểm đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 2x – 1/x – 2 là A. I( 2; – 2). B. N( 2; – 1). C. M( – 2;2). D. J( 2;2).

Chọn D

(mathop {{rm{lim}}}limits_{x to {2^ + }} y = mathop {{rm{lim}}}limits_{x to {2^ + }} frac{{2x – 1}}{{x – 2}} = + infty ) (mathop {{rm{lim}}}limits_{x to {2^ – }} y = mathop {{rm{lim}}}limits_{x to {2^ – }} frac{{2x – 1}}{{x – 2}} = – infty )

( Rightarrow ) Đường tiệm cận đứng ({d_1}:;x = 2).

                (mathop {{rm{lim}}}limits_{x to pm ;infty } y = mathop {{rm{lim}}}limits_{x to pm ;infty } frac{{2x – 1}}{{x – 2}} = 2)

( Rightarrow ) Đường tiệm cận ngang ({d_2}:;y = 2).

Giao điểm của hai đường tiệm cận là (Jleft( {2;2} right)).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Giao điểm đường tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y = 2x – 1/x – 2 là A. I( 2; – 2). B. N( 2; – 1). C. M( – 2;2). D. J( 2;2). của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button