Giá trị lớn nhất của hàm số y = x^4 + 4x^2 + 2 trên đoạn [-2; 2] là A. max [-2; 2] y = 2

Câu hỏi:

Giá trị lớn nhất của hàm số (y = – {x^4} + 4{x^2} + 2) trên đoạn (left[ { – 2;2} right])

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án C

Phương pháp:

Phương pháp tìm GTLN, GTNN của hàm số (y = fleft( x right)) trên (left[ {a;b} right])

+) Bước 1: Tính y’, giải phương trình (y’ = 0 Rightarrow {x_i} in left[ {a;b} right])

+) Bước 2: Tính các giá trị (fleft( a right);,,fleft( b right);,,fleft( {{x_i}} right))

+) Bước 3: So sánh các giá trị tính được ở trên và kết luận.  

Cách giải:

(y = – {x^4} + 4{x^2} + 2 Rightarrow y’ = – 4{x^3} + 8x = 0 Leftrightarrow left[ begin{array}{l}x = 0\x = pm sqrt 2 end{array} right.)

Ta có: (fleft( { – 2} right) = 2,,,fleft( { – sqrt 2 } right) = 6,,,fleft( 0 right) = 2,,,fleft( {sqrt 2 } right) = 6,,,fleft( 2 right) = 2 Rightarrow mathop {max}limits_{left[ { – 2;2} right]} y = 6)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Giá trị lớn nhất của hàm số y = x^4 + 4x^2 + 2 trên đoạn [-2; 2] là A. max [-2; 2] y = 2 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button