Đồ thị hàm số nào sau đây có một đường tiệm cận A = y = x^ (- căn bậc hai 2) B. y = x^0,5

Câu hỏi:

Đồ thị hàm số nào sau đây có một đường tiệm cận?

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án C

Phương pháp:

Cho hàm số (y = fleft( x right))

+) Nếu (mathop {lim }limits_{x to {x_0}} y = – infty Rightarrow x = {x_0}) là đường TCĐ của đồ thị hàm số.

+) Nếu (mathop {lim }limits_{x to infty } y = {y_0} Rightarrow y = {y_0})là đường TCN của đồ thị hàm số.

Cách giải:

+) Đồ thị hàm số (y = {x^{ – sqrt 2 }}) có 1 TCĐ (x = 0) và 1 TCN (y = 0)

+) Đồ thị hàm số (y = {x^{0,5}}) không có tiệm cận

+) Đồ thị hàm số (y = log left( {1 – x} right)) có 1 TCĐ (x = 1)

+) Đồ thị hàm số (y = ln left( {{x^2} + 1} right)) không có tiệm cận.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Đồ thị hàm số nào sau đây có một đường tiệm cận A = y = x^ (- căn bậc hai 2) B. y = x^0,5 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button