Cho x là số dương thỏa mãn log2 x = 2log2 5 + log2 3 A. x = 13 B. x = 75C. x = 75^2 D. x = 28

Câu hỏi:

Cho x là số dương thỏa mãn ({log _2}x = 2lo{g_2}5 + {log _2}3)

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án B

Phương pháp:

({log _a}fleft( x right) + {log _a}gleft( x right) = {log _a}left[ {fleft( x right)gleft( x right)} right])

({log _a}fleft( x right) + {log _a}gleft( x right) = {log _a}left[ {frac{{fleft( x right)}}{{gleft( x right)}}} right])

(left( {fleft( x right);gleft( x right) > 0;,,0 < a ne 1} right))

Cách giải:

({log _2}x = 2{log _2}5 + {log _2}3 Leftrightarrow {log _2}x = {log _2}25 + {log _2}3 Leftrightarrow {log _2}x = {log _2}75 Leftrightarrow x = 75)

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho x là số dương thỏa mãn log2 x = 2log2 5 + log2 3 A. x = 13 B. x = 75C. x = 75^2 D. x = 28 của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button