Cho tứ diện ABCD, có AB = AC = AD = a, BAD = 90 độ, DAC = 60 độ, CAB = 120 độ. Thể tích

Câu hỏi:

Cho tứ diện ABCD, có (AB = AC = AD = a,,,,BAD = {90^0};,,DAC = {60^0};,,CAB = {120^0}). Thể tích tứ diện ABCD

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án B

Phương pháp:

+) Chóp có các cạnh bên bằng nhau thì chân đường cao trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp đáy.

+) Tính độ dài các cạnh BC, CD, DA, sử dụng định lí Pytago đảo chứng minh tam giác ABC vuông.

+)

Cách giải:

Tam giác ABD vuông cân tại A ( Rightarrow BD = ABsqrt 2 = asqrt 2 )

Tam giác ACD đều ( Rightarrow CD = AD = a)

Cho tứ diện ABCD, có AB = AC = AD = a, BAD = 90 độ, DAC = 60 độ, CAB = 120 độ. Thể tích (ảnh 1)

Tam giác ABC: (BC = sqrt {A{B^2} + A{C^2} – 2.AB.AC.cos {{120}^0}} = sqrt {{a^2} + {a^2} – 2.{a^2}.frac{{ – 1}}{2}} = asqrt 3 )

( Rightarrow B{D^2} + C{D^2} = B{C^2} Rightarrow ) Tam giác BCD vuông tại D

Gọi I là trung điểm của BC ( Rightarrow ) I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD

Mà tứ diện ABCD (AB = AC = AD)

( Rightarrow AI bot left( {BCD} right) Rightarrow {V_{ABCD}} = frac{1}{3}.AI.{S_{BCD}})

Tam giác ABI vuông tại I ( Rightarrow AI = sqrt {A{B^2} – B{I^2}} = sqrt {{a^2} – {{left( {frac{{asqrt 3 }}{2}} right)}^2}} = frac{a}{2})

Tam giác BCD vuông tại D ( Rightarrow {S_{BCD}} = frac{1}{2}.BD.DC = frac{1}{2}.asqrt 2 .a = frac{{{a^2}sqrt 2 }}{2})

( Rightarrow {V_{ABCD}} = frac{1}{3}.AI.{S_{BCD}} = frac{1}{3}.frac{a}{2}.frac{{{a^2}sqrt 2 }}{2} = frac{{{a^3}sqrt 2 }}{{12}})

Tam giác ABD vuông cân tại A ( Rightarrow BD = ABsqrt 2 = asqrt 2 )

Tam giác ACD đều ( Rightarrow CD = AD = a)

Tam giác ABD vuông cân tại A ( Rightarrow BD = ABsqrt 2 = asqrt 2 )

Tam giác ACD đều ( Rightarrow CD = AD = a)

Tam giác ABC: (BC = sqrt {A{B^2} + A{C^2} – 2.AB.AC.cos {{120}^0}} = sqrt {{a^2} + {a^2} – 2.{a^2}.frac{{ – 1}}{2}} = asqrt 3 )

( Rightarrow B{D^2} + C{D^2} = B{C^2} Rightarrow ) Tam giác BCD vuông tại D

Gọi I là trung điểm của BC ( Rightarrow ) I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD

Mà tứ diện ABCD (AB = AC = AD)

( Rightarrow AI bot left( {BCD} right) Rightarrow {V_{ABCD}} = frac{1}{3}.AI.{S_{BCD}})

Tam giác ABI vuông tại I ( Rightarrow AI = sqrt {A{B^2} – B{I^2}} = sqrt {{a^2} – {{left( {frac{{asqrt 3 }}{2}} right)}^2}} = frac{a}{2})

Tam giác BCD vuông tại D ( Rightarrow {S_{BCD}} = frac{1}{2}.BD.DC = frac{1}{2}.asqrt 2 .a = frac{{{a^2}sqrt 2 }}{2})

( Rightarrow {V_{ABCD}} = frac{1}{3}.AI.{S_{BCD}} = frac{1}{3}.frac{a}{2}.frac{{{a^2}sqrt 2 }}{2} = frac{{{a^3}sqrt 2 }}{{12}})

Tam giác ABC: (BC = sqrt {A{B^2} + A{C^2} – 2.AB.AC.cos {{120}^0}} = sqrt {{a^2} + {a^2} – 2.{a^2}.frac{{ – 1}}{2}} = asqrt 3 )

( Rightarrow B{D^2} + C{D^2} = B{C^2} Rightarrow ) Tam giác BCD vuông tại D

Gọi I là trung điểm của BC ( Rightarrow ) I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD

Mà tứ diện ABCD (AB = AC = AD)

( Rightarrow AI bot left( {BCD} right) Rightarrow {V_{ABCD}} = frac{1}{3}.AI.{S_{BCD}})

Tam giác ABI vuông tại I ( Rightarrow AI = sqrt {A{B^2} – B{I^2}} = sqrt {{a^2} – {{left( {frac{{asqrt 3 }}{2}} right)}^2}} = frac{a}{2})

Tam giác BCD vuông tại D ( Rightarrow {S_{BCD}} = frac{1}{2}.BD.DC = frac{1}{2}.asqrt 2 .a = frac{{{a^2}sqrt 2 }}{2})

( Rightarrow {V_{ABCD}} = frac{1}{3}.AI.{S_{BCD}} = frac{1}{3}.frac{a}{2}.frac{{{a^2}sqrt 2 }}{2} = frac{{{a^3}sqrt 2 }}{{12}})

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho tứ diện ABCD, có AB = AC = AD = a, BAD = 90 độ, DAC = 60 độ, CAB = 120 độ. Thể tích của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button