Cho biết các gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Một cây có kiểu gen

Câu hỏi:

Cho biết các gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Một cây có kiểu gen dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F1. Khi nói về tỉ lệ các loại kiểu gen, kết luận nào sau đây không đúng?

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án: D

Giả sử kiểu gen của cây này là AaBb

Cây AaBb tự thụ phấn: AaBb × AaBb → (1AA. 2Aa:1aa)(1BB. 2Bb:1bb)

Xét các phương án:

A đúng, tỷ lệ đồng hợp: 

Media VietJack

B đúng, hai tỷ kiểu hình này là 1

C đúng, đều bằng

 Media VietJack

D sai, tỷ lệ dị hợp 1 cặp gen:

 Media VietJack

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho biết các gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Một cây có kiểu gen của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button