Cho biết các côđon mã hoá các axit amin trong bảng sau đây: Triplet mã hoá là các bộ ba ứng với các côđon mã hoá axit amin và triplet kết thúc

Câu hỏi:

Cho biết các côđon mã hoá các axit amin trong bảng sau đây:

Cho biết các côđon mã hoá các axit amin trong bảng sau đây:  Triplet mã hoá là các bộ ba ứng với các côđon mã hoá axit amin và triplet kết thúc (ảnh 1)

Triplet mã hoá là các bộ ba ứng với các côđon mã hoá axit amin và triplet kết thúc ứng với cô đơn kết thúc trên mARN. Giả sử một đoạn gen ở vi khuẩn tổng hợp đoạn mARN có triplet mở đầu và trình tự các nuclêôtit như sau:

Bạn đang xem: Cho biết các côđon mã hoá các axit amin trong bảng sau đây: Triplet mã hoá là các bộ ba ứng với các côđon mã hoá axit amin và triplet kết thúc

Cho biết các côđon mã hoá các axit amin trong bảng sau đây:  Triplet mã hoá là các bộ ba ứng với các côđon mã hoá axit amin và triplet kết thúc (ảnh 2)

Biết rằng, mỗi đột biến điểm dạng thay thế một cặp nuclêôtit trên đoạn gen này tạo ra một alen mới. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có tối đa ba triplet mã hóa khi xảy ra đột biến thay thế cặp nuclêôtit bất kì tại vị trí thứ ba không làm thay đổi loại axit amin trong chuỗi pôlipeptit.

II. Có một triplet mã hóa khi xảy ra đột biến tại vị trí thứ ba luôn làm thay đổi loại axit amin trong chuỗi pôlipeptit.

III. Có hai triplet mã hóa khi xảy ra đột biến tại vị trí thứ ba làm xuất hiện côđon kết thúc sớm.

IV. Có một triplet mã hóa khi xảy ra đột biến tại vị trí thứ ba dẫn đến không làm xuất hiện côđon mở đầu trên mARN được tạo ra từ gen này.

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án đúng là: D

I – Đúng. Những triplet quy định côđon mã hóa axit amin Leu và Arg thì khi đột biến điểm dạng thay thế xảy ra ở vị trí nucleotit thứ 3 không làm thay đổi axit amin trong chuỗi pôlipeptit. Có 3 triplet như vậy trong mạch khuôn trên, gồm:

– Triplet: 3’GAA5’ quy định côđon 5’XUU3’ mã hóa axit amin Leu.

– Triplet: 3’GXX5’ quy định côđon 5’XGG3’ mã hóa axit amin Arg.

– Triplet: 3’GXA5’ quy định côđon 5’XGU3’ mã hóa axit amin Arg.

II – Sai. Phát biểu này đang đề cập đến triplet quy định côđon không có tính thoái hóa. Gồm:

– Triplet: 3’TAX5’ quy định côđon 5’AUG3’ mã hóa axit amin Met. Trong đoạn trên có một triplet như vậy. Nhưng nếu đột biến ở triplet mở đầu thì quá trình dịch mã không diễn ra.

– Triplet: 3’AXX5’ quy định côđon 5’UGG3’. Trong đoạn trên có một triplet như vậy. Nhưng nếu đột biến thay thế làm biến triplet này thành triplet quy định côđon kết thúc thì phát biểu này cũng không hoàn toàn đúng.

III – Sai. Chỉ có một triplet khi bị đột biến ở vị trí thứ 3 làm xuất hiện codon kết thúc sớm – triplet 3’AXX5′.

IV – Sai. Đột biến trên triplet mã hóa không ảnh hưởng đến côđon mở đầu.

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Cho biết các côđon mã hoá các axit amin trong bảng sau đây: Triplet mã hoá là các bộ ba ứng với các côđon mã hoá axit amin và triplet kết thúc của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button