Tổng hợp

Cách mở Microsoft Word từ Command Prompt

Giống như hầu hết các ứng dụng, bạn có thể khởi chạy Word từ Command Prompt. Tuy nhiên, Word cũng hỗ trợ một số switch tùy chọn để kiểm soát quá trình khởi động. Việc khởi động Word với các tham số bổ sung cho phép bạn thực hiện những việc như chạy Word trong Safe Mode để khắc phục sự cố hoặc bắt đầu với mẫu cụ thể.

Sử dụng Command Prompt để khởi chạy Word

Trước khi sử dụng Command Prompt để mở Word, chúng ta cần tìm thư mục chứa file winword.exe. Bạn có thể thực hiện tìm kiếm thủ công hoặc sử dụng Command Prompt. Để tìm thư mục bằng CMD, mở Command Prompt từ menu Start bằng cách gõ cmd và chọn kết quả phù hợp.

Bạn đang xem: Cách mở Microsoft Word từ Command Prompt

Khi Command Prompt mở ra, bạn sẽ thấy thư mục tài khoản người dùng. Để tìm file winword.exe bạn cần đi sâu hơn vào thư mục Program Files bằng cách nhập lệnh sau đây và nhấn Enter:

cd\”program files (x86)”

Xác định thư mục Program Files

Bây giờ bạn sẽ ở trong thư mục Program Files, bước tiếp theo là xác định thư mục có chứa file winword.exe bằng cách nhập lệnh sau và nhấn Enter.

dir winword.exe /s

Khi nhập lệnh này, Command Prompt sẽ định vị thư mục cho bạn.

Xác định thư mục chứa file winword.exe

Sau khi đã biết thư mục chứa file winword.exe, bạn có thể sử dụng lệnh cd để mở đường dẫn file. Trong ví dụ này, bạn cần nhập lệnh sau:

cd Microsoft Office\root\Office16

Bạn sẽ ở trong thư mục chứa file winword.exe.

Mở thư mục chứa file winword.exe

Các thông số và switch dòng lệnh Word phổ biến

Dưới đây là danh sách một số cách để mở Word, cùng với lệnh tương ứng.

 • /safe: Mở Word ở chế độ Safe Mode. Nghĩa là Word được mở mà không có các add-in, mẫu và các tùy chọn khác. Điều này hữu ích khi xử lý sự cố trong Word.

Bạn cũng có thể khởi động Word trong chế độ Safe Mode bằng cách giữ phím Ctrl trong khi khởi chạy Word từ menu Start, tạo phím tắt với tham số này để dễ dàng truy cập hơn.

 • /q: Mở Word mà không hiển thị màn hình Word Splash.
 • /ttemplatename: Mở Word với một tài liệu mới dựa trên một mẫu khác với mẫu Normal.

Ví dụ: Giả sử bạn muốn mở một tài liệu được lưu trữ trên ổ C có tên example.docx, gõ lệnh sau:

/tc:\example.docx

Lưu ý: Không đặt khoảng trắng giữa switch và tên file.

 • /t filename: Khởi động Word và mở một file hiện có.

Ví dụ: Để khởi động Word và mở file example.docx được lưu trữ trên ổ C, hãy nhập lệnh sau:

/t c:\example.docx

Để mở nhiều file, example.docx và example2.docx, nằm trong ổ C cùng một lúc, hãy nhập như sau:

/t c:\example.docx c:\example2.docx
 • /f filename: Khởi động Word với một tài liệu mới dựa trên một file hiện có.

Ví dụ: Để khởi động Word và tạo một tài liệu mới dựa trên file example.docx, được lưu trữ trên desktop, hãy nhập như sau:

/f “c:\Documents and Settings\All Users\Desktop\example.docx
 • /h http://filename: Khởi động Word và mở một bản sao chỉ đọc được lưu trữ trên trang Microsoft Windows SharePoint Services, trên máy tính đang chạy Word 2007 trở lên hoặc Windows SharePoint Services 2.0 trở lên.

Ví dụ: Để khởi động Word và mở một bản sao của file example.docx, được lưu trữ trong thư viện tài liệu tại http://MySite/Documents, nhập lệnh sau:

/h http://MySite/Documents/example.docx

Lưu ý: Nếu tài liệu được kiểm tra, switch /h không có hiệu lực. Word mở các file bạn có thể chỉnh sửa.

 • /pxslt: Khởi động Word và mở một tài liệu XML hiện có dựa trên XSLT được chỉ định.

Ví dụ: Để khởi động và áp dụng XSLT MyTransform được lưu trữ trên ổ C, hãy nhập lệnh sau:

/pc:\MyTransform.xsl c:\Data.sml
 • /a: Khởi động Word và ngăn các add-in và mẫu chung (bao gồm cả mẫu Normal) được tải tự động. Switch /a cũng khóa các file cài đặt.
 • /ladd-in: Mở Word và sau đó tải một add-in Word cụ thể.

Ví dụ: Để mở Word và tải add-in Sales.dll, được lưu trữ trên ổ C, hãy nhập thông tin sau:

/ic:\Sales.dll

Lưu ý: Không để khoảng trắng giữa switch và tên add-in.

 • /m: Khởi chạy Word mà không chạy bất kỳ macro AutoExec nào.
 • /mmacroname: Mở Word và chạy một macro cụ thể. Switch m/ cũng ngăn word chạy bất kỳ macro AutoExec nào.

Ví dụ: Để khởi động Word và sau đó chạy macro Salelead, hãy nhập như sau:

/mSalelead

Lưu ý: Không có khoảng trắng giữa switch và tên macro.

 • /n: Mở một phiên bản mới của Word mà không mở tài liệu. Các tài liệu được mở trong mỗi phiên bản Word này sẽ không xuất hiện dưới dạng các lựa chọn trong danh sách switch Windows của các phiên bản khác.
 • /w: Khởi động một phiên bản mới của Word với một tài liệu trống. Các tài liệu được mở trong mỗi phiên bản Word sẽ không xuất hiện dưới dạng các lựa chọn trong danh sách switch Windows của các phiên bản khác.
 • /r: Đăng ký lại Word trong Windows registry. Switch này khởi động Word, chạy Office Setup, cập nhật Windows registry.
 • /x: Mở Word từ shell điều hành để Word chỉ đáp ứng một yêu cầu DDE (ví dụ: để in tài liệu theo chương trình).
 • /ztemplatename: Hiển thị chính xác như switch /t. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng switch /z trong Word để tạo sự kiện Startup và New trong khi đó, switch /t chỉ tạo sự kiện Startup

Bây giờ bạn sẽ có thể mở Word theo những cách khác nhau bằng cách thực hiện theo các lệnh trên.

Chúc các bạn thực hiện thành công!

Đăng bởi: THCS Thành Công

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!