Biết M(1; −6) là điểm cực đại của đồ thị hàm số y  2×3 + bx2 + cx + 1. Tìm tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đó.

Câu hỏi:

Biết M(1;6) là điểm cực đại của đồ thị hàm số y = 2x3 + bx2 + cx + 1. Tìm tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đó.

Xem lời giải


Trả lời:

Bạn đang xem: Biết M(1; −6) là điểm cực đại của đồ thị hàm số y  2×3 + bx2 + cx + 1. Tìm tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đó.


y=6x2+2bx+c

Vì M(1;6) là điểm cực đại của đồ thị hàm số nên x = 1 là nghiệm của y’ = 0, đồng thời M thuộc đồ thị

6+2b+c=02+b+c+1=6b=3c=12

Thay vào y’ ta có

y=6x2+6x12

=> 6x2 + 6x − 12 = 0

<=> 6x2 − 6x + 12x − 12 = 0

<=> 6x(x − 1) + 12(x − 1) = 0

<=> 6(x − 1)(x + 2) = 0

x=1x=2

Suy ra nghiệm còn lại là x = −2 là điểm CT của hàm số

=> y = 21

Suy ra tọa độ điểm CT của đồ thị hàm số là N(−2; 21).

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Biết M(1; −6) là điểm cực đại của đồ thị hàm số y  2×3 + bx2 + cx + 1. Tìm tọa độ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số đó. của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button