Biết log 2 = x thì log căn bậc bốn 32/5 bằng A. 1/4 (x^6 – 1) B. 1/4 (5a – 1) C. 1/4 (6a + 1)

Câu hỏi:

Biết (log 2 = a) thì (log sqrt[4]{{frac{{32}}{5}}}) bằng

Xem lời giải


Trả lời:


Đáp án D

Phương pháp:

Sử dụng các công thức biến đổi logarit.

Cách giải:

(log sqrt[4]{{frac{{32}}{5}}} = frac{1}{4}log frac{{32}}{5} = frac{1}{4}log frac{{64}}{{10}} = frac{1}{4}left( {log {2^6} – log 10} right) = frac{1}{4}left( {6log 2 – 1} right) = frac{1}{4}left( {6a – 1} right))

Đăng bởi: Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Tân Phú

Đăng bởi: Câu hỏi Trắc Nghiệm

Mọi sao chép, nhớ để nguồn bài viết: Biết log 2 = x thì log căn bậc bốn 32/5 bằng A. 1/4 (x^6 – 1) B. 1/4 (5a – 1) C. 1/4 (6a + 1) của website https://c2thanhcong-bd.edu.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button