Thực hiện Công văn số 1448/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 14/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho học sinh tích cực tham gia Cuộc thi “Chung tay vì an toàn ...