Căn cứ theo Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội, Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức Cuộc thi ...